top of page

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Holotropic Breathwork Finland ry ja kotipaikka Turku

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää holotrooppiseen hengitystyöskentelyyn liittyvää toimintaa, tiedotusta, tietämystä ja tieteellistä tutkimusta Suomessa

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

  • Järjestää aiheeseen liittyviä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.

  • Tukea uusien fasilitoijien koulutusta

  • Harjoittaa tiedotus ja julkaisutoimintaa

  • Asianmukaiset luvat saatuaan ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja testamentteja.

3. Jäsenet

 

Yhdistyksen jäsenet ovat joko aktiivijäseniä, tukijäseniä tai kunniajäseniä.

 

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen aktiivijäseneksi henkilön, joka on osoittanut kiinnostusta yhdistyksen toiminnan edistämiseksi ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

 

Tukijäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Tukijäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on merkittävällä tavalla tukenut yhdistyksen pyrkimyksiä tai jolle yhdistys haluaa muuten osoittaa kunnioitustaan. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

 

Aktiivijäsenet ja tukijäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Yhdistys katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan tilikauden loppuun mennessä.

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksut

 

Jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksista päättää yhdistyksen syyskokous.

 

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

 

5. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kahdesta kuuteen (2–6) muuta varsinaista jäsentä sekä enintään seitsemän (0–7) varajäsentä.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun sen jäsenet katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Yhdistyksen hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

7. Tilikausi

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi–toukokuussa ja syyskokous syys–joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi ääni. Tukijäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se kanta, jota on tukenut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksessa puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

 

9. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kokouskutsulla, joka lähetetään yhdistyksen jäsenille kirjeitse tai sähköisesti vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

 

10. Varsinaiset kokoukset

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen tai kunniajäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia ehditään sisällyttää kokouskutsuun.

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

bottom of page